Đoàn Lê

Nhà văn, họa sĩ Đoàn Lê (1943)

Vườn nhà

Xóm trung du

Chân dung BTV Hải Như (THHP)

Súy Vân - Sơn dầu 80cm x 100cm