Bộ tượng gốm đón năm Mậu Tuất của Nguyễn Viết Thắng

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.1 - Ceramic (42x20x60cm) 2018
(Sưu tập của Phạm Quang Minh)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.2 - Ceramic (41x15x42cm) 2018
(Sưu tập của Nga Ha Thu, Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.3 - Ceramic (23x23x42cm) 2018

(Sưu tập của Tuan Anh Nguyen)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.4 - Ceramic (18x18x53cm) 2018
(Sưu tập của Nga Ha Thu, Hà Nội)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.5 - Ceramic (25x40x17cm) 2018
(Sưu tập của nghệ sỹ Viết Liên)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.6 - Ceramic (40x17x50cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.7 - Ceramic (28x46x18cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.8 - Ceramic - (23x23x32cm) 2018

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.9 - Ceramic (21x22x46cm) 2018
(Sưu tập của họa sĩ Bùi Duy Khánh)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.10 - Ceramic (21x22x28cm) 2018
(Sưu tập của Loan Bùi)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.11 - Ceramic (25x10x43cm) 2018
--------------------
Xem thêm: Nguyễn Viết Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!