Hoàng Hưng

Họa sĩ Hoàng Hưng
Sinh ngày 2/5/1946
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Địa chỉ: 18/128 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng
ĐT: 034 856 5930