Lý Thăng Hoa

Họa sĩ Lý Thăng Hoa

Chợ Đổ - Sơn mài

Hải Phòng quán - Sơn mài

Nữ sinh 1 - Sơn mài

Nữ sinh 2 - Sơn mài