Đoàn Đức Hùng

Họa sĩ Đoàn Đức Hùng
(Ảnh: Tô Chiêm)
Đoàn Đức Hùng - Chân dung họa sĩ Nguyễn Viết Thắng - Sơn dầu (68x42cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Chân dung họa sĩ Trần Vinh - Sơn dầu (68x42cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Chân dung họa sĩ Trần Vinh - Sơn dầu (68x96cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Chân dung họa sĩ Đặng Tiến - Sơn dầu (80x70cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Baby - Sơn dầu (100x75cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (40x50cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (68x109cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Baby - Sơn dầu (40x30cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Nude - Sơn dầu (80x70cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Tam Bạc - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Múa 1& 2 - Sơn dầu - (18x28cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Sớm Mai Châu - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Cải Hòa Bình - Sơn dầu (30x60cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (80x70cm) 2018

Đoàn Đức Hùng - Hoa dã quỳ - Acrylic, (40x55cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Thời gian - Sơn dầu (80cm x 160cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Cúc họa mi - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Chân dung - Sơn dầu (50cm x 40cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Chân dung - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Cô gái - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Lan - Sơn dầu (40cm x 50cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Chân dung họa sĩ Đặng Tiến - Sơn dầu (30cm x 40cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Chân dung Mẹ - Sơn dầu (40cm x 50cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (50cm x 60cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật bay, cọ sơn - Sơn dầu (40cm x 50cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Hoa Tường vi - Sơn dầu (60cm x 70cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (50cm x 75cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (45cm x 60cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Cún - Sơn dầu (40cm x 60cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Baby - Sơn dầu (80x70cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Hoa thiên điểu - Sơn dầu (88x88cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Hoa sứ - Sơn dầu (70x80cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (60x80cm) 2017

Đoàn Đức Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (70x90cm)

Đoàn Đức Hùng - Họa sĩ Thành Đỗ - Acrylic - 2017

Đoàn Đức Hùng - Họa sĩ Đặng Tiến - Acrylic - 2017

Đoàn Đức Hùng - Chân dung Cha - Sơn dầu (135cm x 135cm) 2016Đoàn Đức Hùng - Tam Bạc - Sơn dầu (100x100cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)

Đoàn Đức Hùng - Trên sông - Sơn dầu (135x135cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!