Vũ Kim Thanh

 Họa sĩ Vũ Kim Thanh
Sinh ngày 15-11-1952 tại Hải Phòng
Họa sĩ hiện đang định cư tại Luân đôn (Anh)


Vũ Kim Thanh - Chiều vàng - Sơn dầu

Vũ Kim Thanh - Tĩnh vật - Sơn dầu

Vũ Kim Thanh - Táo xanh - Sơn dầu (46x56cm) 2012

Vũ Kim Thanh - Tĩnh vật - Sơn dầu - 2000

Vũ Kim Thanh - Nghịch cảnh - Sơn dầu - 2000


Vũ Kim Thanh - Hoa Tulip - Sơn dầu - 2008


Vũ Kim Thanh - Máy khâu - Chì than - 1997


Vũ Kim Thanh - Chân dung - Chì than - 2004


Vũ Kim Thanh - Vẽ - Ký họa chì - 2004


Vũ Kim Thanh - Phong cảnh - Ký họa chì


Vũ Kim Thanh - Tĩnh vật - Ký họa chì - 2005